Kehtivad alates 05.04.2019


 1. ÜLDSÄTTED
  • Käesolevad Roi OÜ, registrikood 10060150 („Müüja“ või „Pool“) üldtingimused („Üldtingimused“) moodustavad lahutamatu osa Müüja ja Müüja iga kliendi („Ostja“ või „Pool“) vahel sõlmitavast reklaamkingituse („Reklaamkingitus“) müügilepingust („Leping“).
  • Vastuolude korral Lepingu dokumentide vahel, lähtuvad Pooled järgnevast järjekorrast: (1) Tellimus, (2) Eritingimused, (3) Üldtingimused.

 

 1. LEPINGU SÕLMIMINE
  • Leping loetakse sõlmituks, kui (1) Pooled on sõlminud raamlepingu („Eritingimused“) või (2) Ostja, kellega ei ole sõlmitud Eritingimusi, on kinnitanud Müüja poolt esitatud Reklaamkingituse tellimuse („Tellimus“) ja/või tasunud Müüja poolt väljastatud ettemaksu arve.

 

 1. LEPINGU TÄITMINE
  • Müüja alustab Lepingu täitmist pärast Tellimuse ettemaksu laekumist Müüja arvelduskontole. Müüja täidab Lepingu vastavalt Lepingu tingimustele.
  • Müüja täidab Lepingu Lepingus toodud tähtajaks. Lepingu täitmiseks loetakse seda, kui Müüja on valmistanud Lepingus nimetatud Reklaamkingituse ja teeb Ostjale võimalikuks Reklaamkingituse vastuvõtmise.

 

 1. REKLAAMKINGITUSE ÜLEANDMINE
  • Müüja annab Ostjale teada, millal on Reklaamkingitus valmis üleandmiseks.
  • Reklaamkingituse üleandmine Müüja poolt Ostjale toimub kas a) kullerteenust kasutades toimetatuna Ostja asukohta või pakiautomaati või b) Müüja asukohas või c) muul Poolte poolt kokkulepitud viisil.
  • Kullerteenuse kasutamisel loevad Pooled, et Reklaamkingitus on Ostjale üle antud Reklaamkingituse vedajale (kullerteenuse osutaja) üleandmisest. Müüja teavitab Ostjat Reklaamkingituse vedajale üleandmisest, sh vedaja nimi, üleandmise kuupäev, prognoositav kohalejõudmise aeg.
  • Reklaamkingituse üleandmine Müüja asukohas toimub eelneval kokkuleppel Müüjaga.
  • Müüjal on õigus keelduda Reklaamkingituse üleandmisest kuni Ostja on tasunud Reklaamkingituse eest Müüjale täies ulatuses.
  • Ostja kohustub Reklaamkingituse valduse vastu võtma neljateistkümne päeva (14) päeva jooksul alates Üldtingimuste punktis 1 toodud Müüja teavitusest.
  • Juhul, kui Ostja viivitab Reklaamkingituse vastuvõtmisega, on Müüjal õigus Reklaamkingitus Ostja kulul ladustada. Juhul, kui Ostja on Reklaamkingituse vastuvõtmisega viivituses rohkem kui 14 kalendripäeva, on Müüjal õigus öelda Leping erakorraliselt üles ja nõuda Ostjalt kõikide Lepingu täitmise ja ülesütlemisega Müüjale kaasnenud kulude hüvitamist.
  • Müüjal on õigus keelduda Tellimuse täitmisest või peatada Tellimuse täitmine kuni Ostja poolt Müüjale Lepinguliste maksete kohase tasumiseni.

 

 1. REKLAAMKINGITUSE VALDUS JA OMAND
  • Reklaamkingituse valdus ning kahjustumise ja hävimise riisiko läheb Müüjalt Ostjale üle alates Reklaamkingituse Ostjale üleandmise hetkest või Ostja vastuvõtmise viivituse korral alates Ostja vastuvõtuviivitusse sattumise hetkest.
  • Reklaamkingituse omand läheb Müüjalt üle Ostjale alates hetkest, mil Ostja on kõik Lepingus märgitud maksed nõuetekohaselt tasunud.

 

 

 1. TASU JA MAKSETINGIMUSED
  • Ostja kohustub tasuma Tellimuse alusel Müüjale tasu („Tasu“) vastavalt Lepingule.
  • 50% Tasust kohustub Ostja tasuma ettemaksuna vastavalt Müüja poolt koos Tellimusega saadetud ettemaksuarvele.
  • 50 % Tasust kohustub Ostja tasuma enne Müüja poolt Tellimuse alusel toodetu üleandmist vastavalt Müüja esitatud arvele. Müüja esitab arve koos Üldtingimuste punktis 1 märgitud teatega.
  • Arvete tasumise tähtaeg on 7 (seitse) kalendripäeva alates arve esitamisest.
  • Arve loetakse tasutuks Tasu summa laekumisel Müüja arvelduskontole.
  • Tasu maksmisega viivitamisel kohustub Ostja tasuma Müüjale viivist 0,07 % viivitatud summast päevas kuni võlgnevuse täieliku tasumiseni.

 

 1. REKLAAMKINGITUSE VASTAVUS LEPINGULE, PUUDUSTE KÕRVALDAMINE
  • Ostjal on kohustus Reklaamkingituse vastuvõtmisel viivitamata Reklaamkingitus üle vaadata ja puuduse olemasolul sellest Müüjat teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Pooled peavad VÕS § 220 sätestatud mõistlikuks tähtajaks 14 päeva, mille jooksul tuleb võimalikest puudustest teist Poolt teavitada ja puudusi kirjeldada.
  • Müüja vastutab Reklaamkingituse puuduste eest, mille olemasolust Müüja Reklaamkingituse üleandmisel teadis või pidi teadma, tingimusel, et Ostja teavitas Reklaamkingituse puudusest Müüjat Üldtingimuste punktis 6.1. märgitud tähtaja jooksul.
  • Juhul, kui Poolte vahel tekib vaidlus Reklaamkingituse vastavuse üle Lepingule, kohustub Ostja tõendama Lepingule mittevastavust.
  • Kui Reklaamkingitusel on puudus ja Ostja on sellest Müüjat teavitanud Üldtingimustes kokkulepitud korras, siis kõrvaldab Müüja Reklaamkingituse puuduse kui see on võimalik ning ei põhjusta Müüjale ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi arvestades asja väärtust ja mittevastavuse olulisust. Reklaamkingitus asendamist saab Ostja nõuda kui mittevastavus on oluline lepingurikkumine.

 

 

 1. LEPINGU JÕUSTUMINE, KEHTIVUS JA LÕPETAMINE
  • Tellimuse kinnitamisega sõlmitud Leping jõustub Tellimuse kinnitamisest ja kehtib kuni Poolte poolt oma Lepingust tulenevate kohustuste kohase täitmiseni. Eritingimuste sõlmimisega sõlmitud Leping jõustub, kehtib ja lõpeb Eritingimustes sätestatud korras. Lepingu sõlmimisega loevad Pooled kehtetuks Lepingu sõlmimise eelsed kokkulepped.
  • Poolel on õigus Leping erakorraliselt üles öelda juhul, kui teine Pool on Lepingut oluliselt rikkunud. Olulisest rikkumisest kohustub Pool teist Poolt eelnevalt viivitamata ja kirjalikult teavitama, andma rikkumise kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja ja hoiatama, et rikkumise mitte kõrvaldamisel ütleb ta Lepingu erakorraliselt üles.
  • Juhul, kui Lepingu lõpetab erakorraliselt Ostja, muutuvad Lepingu lõppemise päeval sissenõutavaks kõik Lepingust tulenevad Ostja rahalised kohustused Müüja ees.

 

 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
  • Müüja töötleb Ostja poolt esitatud isikuandmeid Ostja volitatud töötlejana Lepingu täitmiseks ning sel eesmärgil isikuandmete töötlemist loetakse Ostja dokumenteeritud juhiseks isikuandmete töötlemisel.
  • Ostja on isikuandmete vastutav töötleja ja Müüja on volitatud töötleja.
  • Isikuandmete töötlemisel järgivad Pooled kehtivate õigusaktide nõudeid.

 

 1. ÜLDTINGIMUSTE MUUTMINE
  • Müüjal on õigus Üldtingimusi ühepoolselt muuta. Muudatused ja täiendused jõustuvad, kui Üldtingimuste uus versioon on avaldatud Müüja veebilehel ja sellest on möödunud 14 kalendripäeva.

 

 1. TEATED
  • Lepinguga seotud teated edastatakse telefoni, e-posti või posti teel Lepingus toodud kontaktidele. Lepingu rikkumisest tulenev nõue tuleb esitada kirjalikult.
  • Posti teel saadetud kirjalik teade loetakse teise Poole poolt kättesaaduks, kui postitamisest on möödunud 3 (kolm) kalendripäeva.

 

 1. KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE
  • Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.
  • Pooled seavad eesmärgiks lahendada Lepingust tulenevad vaidlused läbirääkimiste teel.
  • Juhul, kui Pooled ei saavuta läbirääkimiste tulemusel kokkulepet või läbirääkimised katkevad, on Pooltel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Harju Maakohtusse.